Menu

25 lecie VI LO

Radio Po prostu

Stowarzyszenie Absolwentów

Citi Part

Samorząd uczniowski

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 


Koło plastyczne PDF Drukuj Email
środa, 09 lutego 2011 09:23

Małgorzata Marosz - Kochan

Kółko plastyczne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

 

CELE OGÓLNE

 

Szkoła, jako jeden nadrzędnych celów swojego działania, stawia zadanie wykształcenie człowieka wszechstronnego, któremu należy stworzyć warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień. Zgodnie z tak pojętym założeniem do zadań szkoły należy :

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
2. Umacnianie wiary ucznia we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
3. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej i werbalnej.
4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb młodego czlowieka.
5. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
6. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
7. Kształtowanie postaw.
8. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań.

 

CELE EDUKACYJNE

1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów.
2. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.
3.Wyposażenie uczniów w ponadpodstawowe umiejętności plastyczne. 
4. Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik,
materiałów i narzędzi plastycznych.
5. Rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej przez zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i sferami działalności kulturalnej (tj. wystawy, scenografie, dekoracje okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, prezenty okolicznościowe).
6.Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, a w szczególności do wyrażania własnych opinii, uzasadniania i wyjaśniania swojego stanowiska oraz używania odpowiednich argumentów.
7. Zapoznanie się z różnorodnymi źródłami wiedzy o plastyce.
8. Wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania wolnego czasu.
9. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (uczeń współorganizuje wystawy, bierze udział w konkursach, kiermaszach ).
10. Aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz promocja własnej twórczości i dorobku szkoły w środowisku i regionie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń potrafi:
1. Posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi.
2. Planować pracę, właściwie stosować i oszczędnie gospodarować narzędziami i materiałami.
3. Prawidłowo eksponować, oprawiać, zabezpieczać przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę
4. Odczytać przekazane za pomocą języka koloru, formy informacje zawarte w dziełach sztuki.
5. Stosować pojęcia i terminy dotyczące sztuk plastycznych,
6. Wymieniać nazwy wybranych epok , kierunków, stylów artystycznych.
7. Wykorzystywać różne źródła poszukując wiadomości o sztuce.
8. Zachować się kulturalnie w muzeum, bibliotece, galerii.
9. Świadomie uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne i artystyczne szkoły (bierze udział w wystawach, konkursach i kiermaszach prac uczniowskich).
10. Reprezentować szkołę poprzez tworzenie prac plastycznych, zgodne regulaminami konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
11. Dbać o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

 

TREŚCI  NAUCZANIA

 

1. Środki wyrazu plastycznego- kreska , faktura- materiały i narzędzia rysownika, komiks, karykatura, kontur, rysunek linearny, plama rysunkowa, plama barwna, kompozycja -ćwiczenia praktyczne.
2. Barwa- koło barw, barwy podstawowe, pochodne, czyste, złamane, gama barw, odcień, akcent kolorystyczny, gamy barw (wąska, szeroka, monochromatyczna) walor, tonacja, symbolika barw, światłocień- ćwiczenia praktyczne
3. Sztuka a natura- natura jako źródło tematów i form, kontrast, symetria, asymetria, oś symetrii, proporcja, kopia, rytm, ruch (statyka, dynamika)- ćwiczenia praktyczne.
4. Podział sztuk plastycznych -podstawowe działy sztuk plastycznych: malarstwo rzeźba, architektura, grafika, sztuka użytkowa
(rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło ludowe).
5. Techniki plastyczne:
a). rysunek- narzędzia rysownika, kreska , faktura, szkic, rysunek z natury i wyobraźni;
- rysunek ołówkiem, kredką, mazakiem, węglem,
- rysowanie na ciemnym tle (biała kredka , czarny tusz),
- rysowanie tuszem, lawowanie ( patyk, piórko),
- rysowanie na gazecie (tusz, gazeta z nadrukiem),
- rysowanie świecą;
b). malarstwo- treść i forma, tematy malarstwa, rodzaje malarstwa, malarstwo realistyczne, malarstwo abstrakcyjne, pejzaż, portret, autoportret, style w malarstwie, materiały, narzędzia, techniki;
- malowanie pastelami suchymi i olejnymi;
- malowanie farbami: akwarelą, plakatową, gwaszem, olejnymi, Window Color, farbami do szkła, i tkanin (batik);
c). grafika- powielanie prac, materiały i narzędzia grafika, druk (wklęsły, wypukły, płaski) grafika użytkowa, projekt, ilustracja, plakat, techniki graficzne;
- frotaż - przecierka z monet, liści, tkanin, papierowych tapet;
- monotypia -odbitka farbą olejną;
- linoryt- odbitka farbą drukarską;
- kompozycje z odbitek korka, gąbki, ziemniaka;
d). techniki mieszane- collage- gazety, tkaniny, papier, guziki, elementy pasmanteryjne itp.;
e). techniki dekoracyjne
- witraż z bibuły chińskiej i brystolu;
- wycinanka z kolorowego papieru;
- wydzieranka z kolorowego papieru;
- wyklejanka z krepiny, ze skorupek jaj;
- wydrapywanka- kredka świecowa, czarny tusz;
- nakrapianka- tusz, szczoteczka do zębów, sito;
- origami z papieru;
- decoupage z papieru;
f). sztuka użytkowa - wzornictwo przemysłowe, forma, funkcja, rzemiosło ludowe, motywy zdobnicze, obrzędy ludowe;
- scenografie do przedstawień szkolnych;
- elementy ozdobne dla domu i siebie- gobelin, ceramika, kompozycje kwiatowe, biżuteria, zabawki, prezenty okolicznościowe, pisanki, palmy itp.
7. Przygotowanie prac konkursowych w technikach najbliższych uczniowi uzdolnionemu plastycznie.
8. Przygotowanie kiermaszów szkolnych i szkolnych wystaw prac plastycznych członków kółka.

METODY  WSPIERANIA  AKTYWNOŚCI  EDUKACYJNEJ  UCZNIÓW


1. Metody praktyczne- ćwiczenia samodzielne w technikach wskazanych przez nauczyciela, ćwiczenia samodzielne z korektą i bez korekty nauczyciela, plastyczne działania grupowe, analiza ilustracji.
2. Metody podające- pogadanka , opowiadanie, opis, objaśnienie, wyjaśnienie.
3. Metody eksponujące- film, lekcja w muzeum i galerii, ekspozycje prac własnych, pokaz połączony z przeżyciem.

ORGANIZACJA PRACY


Miejsce spotkań - sala lekcyjna. Adresaci i czas odbywania zajęć- 2 godziny co 2 tygodnie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Niniejszy program zakłada realizację następujących formy organizacji aktywności uczniów:
1. aktywność indywidualną - ćwiczenia indywidualne np. szkice malarskie, rysunkowe, postaci, przedmiotów, obiektów z natury;
2. aktywność grupową - działania grupowe oparte na ekspresji wyrażonej na płaszczyźnie i w przestrzeni;
3. aktywność zbiorową - zakładającą równoczesne współdziałanie wszystkich uczniów np. percepcja dzieła plastycznego z wykorzystaniem reprodukcji, przeźroczy, programów komputerowych, filmów.

Poprawiony: środa, 12 października 2011 20:39